Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Kooi&KO v.o.f. is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen het onderwijs in Nederland.

1.2 Onder Kooi&KO v.o.f. wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 7325273, voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van Kooi&KO v.o.f.. Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Kooi&KO v.o.f. aanvaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Kooi&KO v.o.f. en een opdrachtgever waarop Kooi&KO v.o.f. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kooi&KO v.o.f., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes

3.1 De door Kooi&KO v.o.f. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Kooi&KO v.o.f. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Kooi&KO v.o.f. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kooi&KO v.o.f. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 4:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kooi&KO v.o.f. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kooi&KO v.o.f. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kooi&KO v.o.f. zijn verstrekt, heeft Kooi&KO v.o.f. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Kooi&KO v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Kooi&KO v.o.f. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kooi&KO v.o.f. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 5: Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kooi&KO v.o.f. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Kooi&KO v.o.f. de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Kooi&KO v.o.f. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door Kooi&KO v.o.f. verstrekte stukken, waaronder begrepen rapporten, adviezen, producten, trainingen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kooi&KO v.o.f. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3 Kooi&KO v.o.f. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9.4 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.

Artikel 10: Annuleren opdracht

10.1 Nadat er een overeenkomst is bereikt met de opdrachtgever heeft deze een bedenktijd van 14 dagen. Tot de bedenktijd is verstreken kan de overeenkomst zonder gevolgen worden opgezegd.

10.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Kooi&KO v.o.f. te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

10.3 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Kooi&KO v.o.f. het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van tevoren) te worden geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of als verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd.

Artikel 11: Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kooi&KO v.o.f..

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Kooi&KO v.o.f. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kooi&KO v.o.f. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12: Betaling

12.1 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Kooi&KO v.o.f. hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit / dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is Opdrachtnemer gerechtigd dit alsnog in rekening te brengen.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Kooi&KO v.o.f. is gerechtigd de opdrachtgever een rente van 1% per maand te berekenen gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur/facturen.

12.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Kooi&KO v.o.f. gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn.

12.5 Indien Kooi&KO v.o.f. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 Kooi&KO v.o.f. is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Kooi&KO v.o.f. verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van Kooi&KO v.o.f., voor zover deze door haar

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13.6 Kooi&KO v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.

13.7 Kooi&KO v.o.f. handelt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Kooi&KO v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor gegeven adviezen die achteraf niet blijken overeen te komen met de gewenste resultaten omdat zij uitgaat van de op dat moment bekende stand der wetenschap en goed vakmanschap.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van het geschil.

14.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Kantonrechter.

Artikel 15: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

15.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.